Poslanstvo in cilji

Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci je samostojno, nepridobitno, interdisciplinarno strokovno združenje, katerega primarni namen in cilj je zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem ter skrbnikom.

Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci je samostojno, nepridobitno, interdisciplinarno strokovno združenje, katerega primarni namen in cilj je zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem ter skrbnikom.

Združenje ima status humanitarne organizacije.

Spominčica se lahko včlani v mednarodne društvene organizacije s podobnimi nameni in cilji. Prijavlja se na mednarodne razpise in izobraževanja.

Spominčica obvešča širšo javnost o svojem delu z objavljanjem člankov v strokovnem, periodičnem ali dnevnem tisku in preko socialnih omrežij. Na seje lahko vabi novinarje ter organizira tiskovne konference in okrogle mize. Za transparentnost delovanja združenja je odgovorna predsednica Spominčice.

Naloge Spominčice so: 

 • pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem pri obravnavi, sporazumevanju in negi bolnika;
 • svetovanje svojcem in skrbnikom preko svetovalnega telefona;
 • izdajanje glasila Spominčica, kjer je veliko informacij, ki jih svojci potrebujejo ob večletni oskrbi oseb z demenco;
 • individualni razgovori v prostorih Spominčice;
 • prizadevanje za poenotenje z mednarodnimi kriteriji in standardi pri preventivi in pri zdravljenju oseb z demenco;
 • skrb, da imajo vse osebe z demenco v državi primerno nego in oskrbo po znanih etičnih načelih in da je vsaka oseba z demenco pravilno strokovno obravnavana in deležna človeškega dostojanstva;
 • obveščanje in ozaveščanje javnosti o demenci ter prizadevanje, da bi bilo o tej bolezni čim manj predsodkov;
 • skrb, da bi strokovna in širša javnost pravočasno prepoznala prve znake bolezni;


 • sodelovanje pri pripravi Strategije obvladovanja demence v Slovenije, akcijskega načrta in drugih dokumentov, pomembnih za področje demence
 • sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in v svetu;
 • spremljanje znanstvenih in strokovnih dosežkov na področju demence, v Sloveniji in tujini;
 • neformalno izobraževanje in usposabljanje oseb, ki s tem pridobijo neformalno izobrazbo o demenci s področja oskrbe in ravnanja z osebo z demenco;
 • dodatno izobraževanje ciljnih skupin delavcev (medicinsko osebje, policija, državni uradniki, bankirji, trgovci, sodelavci, svojci …), za boljše razumevanje in obravnavo bolnikov z demenco ter za zgodnje prepoznavanje in odkrivanje bolezni (zgodnjo diagnostiko);
 • seznanjanje svojcev z novimi pristopi in pripomočki, ki omogočajo lažje in bolj kakovostno življenje bolnikov in svojcev;
 • spodbujanje neformalnega druženja svojcev in oseb z demenco v javnih prostorih z namenom nudenja pomoči, izmenjave izkušenj, zmanjševanje stigme demence, izboljšanja socialne vključenosti ter njihove reintegracije.


Spominčica spremlja vsa strokovna vprašanja, ki zadevajo demenco, in daje pobude državnim, lokalnim, zdravstvenim, socialnim in izobraževalnim ustanovam za razvoj področja ter sodeluje in predlaga člane v zainteresiranih strokovnih organizacijah. Naloge izvaja preko svojih organov, odborov in delovnih skupin ob sodelovanju članstva. Izvaja jih v obliki organiziranja predavanj, usposabljanj, seminarjev, posvetovanj, simpozijev ali kongresov iz področja delovanja Spominčice, tudi z izdajo strokovnih in laičnih publikacij v skladu z veljavnimi predpisi.