Ozaveščanje javnosti

Ozaveščanje javnosti o demenci ter prizadevanje, da bi bilo o tej bolezni čim manj predsodkov s udeležbo in organizacijo konferenc, udeležbo na festivalih in sejmih. 

Ozaveščanje javnosti

Informiranje in ozaveščanje o demenci je eno izmed glavnih priporočil mednarodnih organizacij, kot sta Alzheimer Europe (AE) in Alzheimer’s Disease International (ADI). Številne osebe z demenco in njihovi svojci po diagnozi občutijo spremembo svoje vloge in položaja v družbi ter se soočajo s socialno izključenostjo zaradi stigme, povezane z demenco. Z ozaveščanjem in informiranjem o značilnostih demence in pomenu prepoznavanja zgodnjih znakov pripomoremo, da osebe z demenco ostanejo čim dlje doma. Tako prispevamo k zmanjšanju stigme, ki je v družbi še vedno zelo prisotna.

getty-images-BKzLIcRiOF0-unsplash.jpg 4.95 MB

Aktivnosti Spominčice so namenjene ozaveščanju javnosti. Uporabljamo različne načine informiranja: spletna stran, družbena omrežja (Facebook, Twitter, Instagram), informativna gradiva (zloženke, brošure, letaki, plakati, glasilo Spominčica, Vodnik za svojce,…), kampanije, gledališka predstava »Kje sem ostala«, udeležbe na sejmih in festivalih (sejem Narava & Zdravje, Pomurski sejem Medical, Parada učenja, Teden vseživljenjskega učenja, festival Lupa, Festival za tretje življenjsko obdobje,…).

davisuko-5E5N49RWtbA-unsplash_pom.jpg 1.03 MB
Obenem si prizadevamo za čim večjo informiranost javnih delavcev, da bi pri svojem delu z osebami z demenco znali do njih ustrezno pristopiti. V ta namen aktivno sodelujemo v javnih razpravah in posvetih. Veliko dogodkov poteka v septembru, svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. 21. september je leta 1994, na pobudo Alzheimer’s Disease International (ADI), postal svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. V Sloveniji smo ga, na pobudo Spominčice, prvič obeležili leta 2002.

Strategija za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030

Predlog Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030 je pripravila delovna skupina na Ministrstvu za zdravje:

 • mag. Nadja Čobal, vodja,
 • dr. Zdenka Tičar, namestnica vodje,
 • dr. Mojca Dobnik, članica,
 • Tanja Petkovič, članica,
 • Janja Romih, članica,
 • dr. Mercedes Lovrečič, članica,
 • dr. Zvezdan Pirtošek, član,
 • dr. Milica Gregorič Kramberger, članica,
 • dr. Polona Rus Prelog, članica,
 • mag. Tatjana Cvetko, članica,
 • Štefanija Lukič Zlobec, članica.


Predlog strategije povzema bistvene elemente in zaveze, ki jih vsebujejo dokumenti, sprejeti na ravni Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije, kakor tudi strategije s področja obvladovanja demence v drugih državah.

firmbee-com-gcsNOsPEXfs-unsplash_pom.jpg 1.25 MB
Strategija predstavlja temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj. Namen strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnje odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne oskrbe oseb z demenco.

Izhaja iz spoznanja, da so osebe z demenco posebej ranljiva ciljna skupina, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje, pri tem pa se osredotoča na posameznika in njegove potrebe, kar zahteva usklajeno in odzivno delovanje države in multidisciplinaren pristop obravnave.


getty-images-T_ZpAlUkcw0-unsplash_pom.jpg 2.99 MB
10 ciljev strategije:

 1. Spodbujanje preventivnih programov za zmanjševanje dejavnikov tveganja ter za ohranjanje in krepitev zdravja v skupnosti z različnimi pristopi do posameznih skupin in posameznikov.
 2. Diagnosticiranje zgodnjih faz nevrokognitivnih motenj, izboljšanje dostopnosti do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravstvenih obravnav in zdravljenja
 3. Izboljšanje dostopnosti do ustrezne in usklajene postdiagnostične multidisciplinarne obravnave za osebe z demenco, vključno z integrirano obravnavo, dolgotrajno oskrbo, socialnimi storitvami, podporo družinam oziroma skrbnikom v lokalnem okolju ter dostopom do paliativne obravnave.
 4. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za obravnavo in podporo osebam z demenco.
 5. Spoštovanje dostojanstva oseb z demenco, zmanjševanje stigme ter osveščanje širše družbe in strokovne javnosti za razvoj in vzpostavitev demenci prijaznih skupnosti.
 6. Izobraževanje vseh poklicnih skupin na področju obvladovanja demence.
 7. Vzpostavitev zbiranja podatkov o demenci na nacionalni ravni.
 8. Spodbujanje sodobnih raziskav o demenci.
 9. Vzpostavitev nacionalnega centra za demenco.
 10. Ustrezna obravnava oseb z demenco v času epidemij in v drugih izrednih razmerah.


Celotno strategijo si lahko preberete tukaj. 


6. 7. 2023 je vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030. 


Vlada Republike Slovenije je dne 11. 1. 2024 na 86. redni seji Vlade Republike Slovenije sprejela prvi dvoletni akcijski načrt za izvajanje Strategije za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030. 


September – Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni

September je mesec Alzheimerjeve bolezni, ko Alzheimer organizacije, na pobudo Alzheimer's Disease International (ADI), po vsem svetu z različnimi dogodki in aktivnostmi povečujejo ozaveščanje o bolezni in si prizadevajo za zmanjšanje stigme, ki še vedno spremlja demenco.

21. septembra pa obeležujemo Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Na ta dan različna združenja in društva organizirajo aktivnosti, med njimi tudi sprehod za spomin.

Sprehod za spomin se je začel na pobudo Alzheimer's Disease International (ADI) leta 1994, danes pa se organizira se po celem svetu, zato da bi skupaj opozorili na vedno večji problem demence in naraščajoče število bolnikov. Zavedamo se, da smo skupaj močnejši in opaznejši!

V Sloveniji Sprehod za spomin Spominčica organizira na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, 21. septembra. Prvi Sprehod za spomin je Spominčica organizirala v soboto, 22. septembra 2012 v Ljubljani. Častni pokrovitelj Sprehoda je bil ljubljanski župan Zoran Janković.

Sprehod organiziramo v centru mesta, pridružijo se nam tudi stanovalci različnih domov starejših občanov. Nekateri domovi za starejše pa sami organizirajo Sprehode za spomin.

Tudi drugod po Sloveniji potekajo sprehodi za ozaveščenost o problemu demence v Sloveniji. Gre za srečanje oseb z demenco, svojcev, prostovoljcev in širše javnosti, ki s krajšim pohodom po centrih različnih slovenskih mest opozarjajo na to, da si osebe z demenco, tako kot drugi, zaslužijo enakovredno obravnavo v družbi. Dogodka se udeležijo tudi znani Slovenci in Slovenke.


Sprehod za spomin

Sprehod-za-spomin91.jpg 622.43 KB

Psihogeriatrična srečanja

PRVO PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE je potekalo v Kranjski gori, leta 1998. Tema srečanja je bila Zdravljenje demence in depresij v starosti. Srečanja sta se poleg priznanih domačih strokovnjakov udeležila tudi prof. dr. Ezio Giacobini iz Ženeve in prof. de. Cornelius Kaotna. Eden od ciljev organizatorjev je namreč že od vsega začetka zagotoviti sodelovanje tujih strokovnjakov, ki bi s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem lahko prispevali k temu, da bi oskrba bolnikov z demenco v Sloveniji čim prej dosegla evropsko raven.

DRUGO PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE, organizirano leta 2000 v Radencih, je zbralo strokovnjake z različnih področij. Skupna točka njihovih nastopov je bila Pomen celostne obravnave bolnika z demenco in timskega dela strokovnjakov s področij, kjer je bolnikovo življenje najbolj prizadeto.

Tema TRETJEGA PSIHOGERIATRIČNEGA SREČANJA na Otočcu 2003 je bila Spomin. Na njem je poleg vrste vrhunskih strokovnjakov z uvodnim predavanjem sodelovala Nori Graham, svetovno priznana psihiatrinja in sedanja predsednica Svetovnega združenja za Alzheimerjevo bolezen iz Londona. Moč je v znanju in sodelovanju. In psihogeriatrična srečanja so samo eden od načinov, ki jih izkoriščamo, da bi po svojih najboljših močeh pomagali bolnikom z demenco in ljudem, ki živijo z njimi in zanje skrbijo.

ČETRTO PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE je potekalo v Lipici leta 2005. Srečanje se je dotaknilo zdravstvenih, pravnih in etičnih vidikov oskrbe oseb z demenco. Organizirano je bilo multidisciplinarno, odlikovali so ga izbrani predavatelji in veliko število udeležencev različnih strok iz vseh koncev Slovenije.

V Zrečah je leta 2007 potekalo PETO PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE z naslovom Gerontopsihiatrija – izziv in priložnost sodobnega časa. Na srečanju se je zbralo veliko število različnih strokovnjakov, ki se pri svojem delu srečujemo s starejšimi in tako seveda tudi z bolniki z demenco.

ŠESTO PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE leta 2009 v Laškem se je imenovalo V korak z demenco – poti in stranpoti. Že sam naslov konference pove, da smo se želeli za hip ustaviti in pogledati, kje smo in kam pelje pot obravnave bolnikov z demenco v prihodnje. Kaj bi morali še narediti, da bi olajšali življenje bolnikom in svojcem, kje so stranpoti na katere smo morebiti zašli, kje so strokovne, moralne, etične, pravne ovire pri delu na področju gerontopsihiatrije.

SEDMO PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE je potekalo leta 2011 v Rogaški Slatini. Na tem srečanju smo se osredotočili na kognitivne in vedenjske težave, ki se pojavijo pri različnih vrstah demenc in njihovo zdravljenje.

Po nekaj letni prekinitvi je Spominčica organizirala OSMO PSIHOGERIATRIČNO SREČANJE srečanje v Dobrni leta 2016 v sodelovanju s Psihiatrično kliniko Ljubljana. Predavatelji so govorili o demenci kot izzivu sodobne družbe, o novostih pri zdravljenju in diagnostiki Alzheimerjeve bolezni, o življenju z osebo z demenco v domačem okolju, o socialnih službah za demenco prijaznem okolju, o novih pristopih k obravnavi oseb z demenco in svojcev ter mnogih drugih temah, ki zadevajo osebe z demenco in njihove svojce.

Konference o demenci - ASK

ASK 2017

Konference o demenci so nadaljevanje Psihogeriatričnih srečanj, ki potekajo od leta 1998. Z njimi nadaljujemo delo ustanovitelja Spominčice, dr. Aleša Kogoja, pionirja na področju demence v Sloveniji.

Konferenca ASK 2017 je potekala 20. in 21. oktobra 2017 v Termah Čatež, katere glavna tema je bila Osebam z demenco in njihovim družinam prijazna družba, saj je ob naraščajočem številu obolelih za demenco pomembno, da vzpostavimo demenci prijazno družbo. S pravočasnim prepoznavanjem, obravnavo, zmanjšanjem socialne izključenosti, ohranjanjem samostojnosti in s prilagoditvijo okolja oseb z demenco lahko prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja in zmanjševanju stigme demence.

ASK 2018

Konferenca ASK 2018 je potekala v Ljubljani z osrednjo temo Demenca - izziv naše družbe. Sodelovali so številni domači in tuji strokovnjaki s področja demence, ki so zbranim predstavili najnovejša odkritja, dosežke in primere dobrih praks s svojega področja delovanja, prav tako, pa smo pripravili tudi posebno sekcijo, kjer so osebe z demenco in njihovi svojci predstavili svoje izkušnje (ZBORNIK POVZETKOV ASK 2018).


ASK 2019

Konferenca ASK 2019 je potekala 8. in 9. novembra v Novi Gorici pod naslovom: Spremenimo pogled na demenco (ZBORNIK POVZETKOV ASK 2019).

ASK 2023

Konferenca ASK 2023 je potekala 21. In 22. Aprila v Mariboru, katere osrednja tema je bila CELOVITA OBRAVNAVA DEMENCE V SLOVENSKIH LOKALNIH SKUPNOSTIH.

Celovita obravnava demence je odlika zdravstveno ozaveščenih skupnosti. Predstavlja preplet izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih storitev ter ureditev, ob aktivnem sodelovanju lokalnega zdravstva, županstva, déležnikov in zdravstveno ozaveščenih prebivalcev (ZBORNIK POVZETKOV ASK 2023). 


V ritmu človeških možganov

V ritmu človeških možganov je strokovno srečanje za laično javnost, predvsem pa za bolnike, njihove bližnje in vse, ki se srečujejo ne samo z demenco, ampak tudi z ostalimi nevrodegenerativnimi boleznimi: multiplo sklerozo, Parkinsonovo boleznijo, Huntingtonovo boleznijo, amiotrofično lateralno sklerozo in spinalno mišično atrofijo. Na konferenci gostujemo vrhunske strokovnjake in poznavalce različnih področij obvladovanja nevrodegenerativnih bolezni.

Poglejte si posnetek Ritma človeških možganov 2022 tukaj.

Konference Alzheimer Europe

Na konferencah Alzheimer Europe Spominčica predstavlja svoje delo, dosežke in inovativne pristope, ki jih uporabljamo pri podpori osebam z demenco. Naš cilj je prispevati k širjenju dobrih praks in spodbujati napredek v oskrbi in obravnavi demence. Poleg tega aktivno sodelujemo v razpravah, delavnicah in simpozijih, kjer lahko izmenjamo ideje ter se učimo od drugih strokovnjakov na tem področju.

Naša udeležba na konferencah Alzheimer Europe je pomembna, saj nam omogoča, da ostanemo na vrhu strokovnega znanja in sledimo najnovejšim trendom o demenci. To nam pomaga oblikovati in izvajati programe podpore, ki so prilagojeni potrebam oseb z demenco in njihovim svojcem.


28. letna Alzheimer Europe konferenca v Barceloni (2018)

Konference Alzheimer's Disease International (ADI)

Kot članica Alzheimer Disease International se redno udeležujemo njihovih konferenc, kjer se srečujemo s strokovnjaki, raziskovalci in organizacijami iz celega sveta.

LETNA MEDNARODNA KONFERENCA ALZHEIMER DISEASE INTERNATIONAL (ADI) V KYOTU

Alzheimer’s Disease International (ADI), katerega članica je Spominčica, je v Kyotu na Japonskem pripravilo 32. mednarodno konferenco, ki je potekala med 26. in 29. aprilom 2017. Slogan konference je bil: Demenca – skupaj v novo dobo. Ta letna konferenca je ena največjih in najpomembnejših konferenc, posvečenih Alzheimerjevi bolezni in demenci. Udeležuje se je več kot 2000 delegatov iz vsega sveta.


LETNA KONFERENCA ALZHEIMER DISEASE INTERNATIONAL (ADI) V BUDIMPEŠTI

31. svetovne konference ADI, ki je potekala od 21. do 24. aprila 2017 v Budimpešti, se je udeležilo 1500 delegatov z vsega sveta. Dva prispevka Spominčice sta bila izbrana in uvrščena na javno predstavitev.


Festivali in sejmi

Spominčica je organizacija, ki se aktivno vključuje v različne festivale in sejme ter s svojimi dejavnostmi prispeva k ozaveščanju o demenci in zmanjševanju stigme, povezane s to boleznijo. S svojo prisotnostjo na teh dogodkih Spominčica omogoča javnosti dostop do informacij o demenci ter osvešča o prvih znakih te bolezni.

Na festivalih in sejmih Spominčica organizira predavanja in delavnice, kjer strokovnjaki na področju demence delijo svoje znanje in izkušnje. Ta predavanja so namenjena tako splošni javnosti kot tudi svojcem oseb z demenco. Predavatelji osvetljujejo različne vidike demence, vključno s prvimi znaki, diagnozo, skrbjo in podporo za osebe z demenco ter izboljšanjem kakovosti življenja z demenco.

Spominčica na teh dogodkih vzpostavi tudi stojnice, kjer lahko širša javnost pridobi informativno gradivo o demenci, simptomih, diagnozi, oskrbi in podpori. Stojnice so prostor, kjer lahko ljudje postavljajo vprašanja, dobijo nasvete in se pogovorijo.

Prisotnost Spominčice na festivalih in sejmih je ključnega pomena za ozaveščanje javnosti o demenci, saj pomaga zmanjševati stigmo, povezano s to boleznijo. S svojim delovanjem Spominčica omogoča ljudem, da pridobijo kakovostne informacije, razširijo svoje znanje in se počutijo podprte.

Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je prireditev za starejše v Sloveniji in tudi največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri na to pot.

image 43.jpg 585.12 KB

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt organizira in usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS) in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

image 42.jpg 495.48 KB